Villkor

Allmänt
Dessa villkor gäller från och med 2014-05-01 och tillsvidare.

Dessa villkor tillämpas på de tjänster och produkter som Oestersunds Dykskola., Blomstigen 43 , 834 32 Brunflo (“Leverantören”) leverar åt sina kunder (”Kunden”).

Dessa villkor tillämpas på alla leveranser från Leverantören om inte annat särskilt avtal skriftligen avtalats och där det klart framgår att avvikelse av dessa villkor görs.

Dessa allmänna villkor gäller även för alla beställningar gjorda via leverantörens hemsidor www.dykbutiken.nu och www.dykskolan.nu.

Anmälan till utbildningar och utflykter är bindande. Kunden skall omgående efter anmälan erlägga en anmälningsavgift om minst 1 495 kr inkl. moms om inte annat överenskommits. Om kostnaden för utbildningen eller utflykten understiger detta belopp ska anmälningsavgiften motsvara hela beloppet för utbildningen/utflykten.

Leverans
Produkterna hämtas i Östersunds Dykskolas butik eller skickas med Posten enligt de fraktvillkor och fraktkostnader som anges i orderbekräftelsen.

I samband med att du beställer en produkt kommer du att få information från oss om den beräknade leveranstiden.

Ansvaret för produkten övergår till dig i och med att produkten levereras. Detta gäller emellertid inte om leveransen är försenad och förseningen beror på ett avtalsbrott från din sida. Under sådana omständigheter övergår ansvaret för produkten till dig vid den tidpunkt som leveransen skulle ha skett om det inte vore för avtalsbrottet. Från och med det att ansvaret övergår till dig så ansvarar du för eventuella skador på produkten eller eventuell förlust av produkten.

Utbildningar
Efter att Kunden bokat en utbildning och erlagt bokningsavgift kommer Kunden att före kursstart erhålla ytterligare information kring kursens upplägg, innehåll och omfattning. Om datum för utbildningen inte särskilt överenskommits mellan Leverantören och Kunden kommer även gällande utbildningsdatum att lämnas till Kunden före kursstarten.

För att delta i våra dykutbildningar krävs att man är fullt frisk och uppfyller vissa medicinska kriterier. Kunden kommer därför före kursstart att få fylla i en hälsodeklaration. Om Leverantören finner medicinska hinder för Kundens deltagande i utbildningen kan läkarintyg komma att behövas för att få delta i utbildningen. Sådana intyg och eventuella läkarbesök bekostas av kunden själv.
Ifall Kunden inte får delta i utbildningen på grund av medicinska hinder som intygas av läkare återbetalas en skälig del av kostnaden för utbildningen. Om utbildningen ännu inte påbörjats återbetalas hela kostnaden för utbildningen. Kursmaterialet ska då omgående återlämnas till Leverantören i obrutet skick. Om kursmaterialet inte är i obrutet skick äger Leverantören rätt att debitera Kunden för kursmaterialet enligt gällande prislista.

Dykmedlemskap
Dykmedlemskap gäller löpande och förnyas automatiskt varje år fram tills dess att det sägs upp. Uppsägning ska, för att vara giltig, göras senast 30 dagar före nästa förnyelsedatum. Uppsägning sker enklast genom att kunden loggar in på hemsidan under ”Mitt konto” och avslutar sitt dykmedlemskap. Uppgifter om förnyelsedatum finns efter att kunden loggat in, under sidan ”Mitt konto”.

Kunden har ett giltigt dykmedlemskap så länge de årligen betalt medlemsavgiften för den gällande säsongen.

Under den tid som kunden har ett giltigt dykmedlemskap har kunden tillgång till de förmåner som anges på hemsidan. Dessa förmåner kan komma att justeras inför nästkommande säsong(er) och kunden ansvarar själv för att informera sig om vilka förmåner som gäller för nästkommande säsong. Information om innehållet i dykmedlemskapet publiceras i god tid på leverantörens hemsida.
Om kunden inte önskar förnya sitt medlemskap på grund av förändringar i dykmedlemskapets förmåner måste kunden själv avsluta sitt dykmedlemskap senast 30 dagar före nästa förnyelse enligt ovan.

Som förmån i dykmedlemskapet ingår fritt deltagande vid Leverantörens torsdagsutflykter i mån av plats. Leverantören kan inte garantera antalet utflyktstillfällen per säsong, att Kunden kommer att kunna erbjudas plats vid tillfällena eller att samtliga utflykter kommer att genomföras. Kunden har inte rätt till ersättning eller nedsättning av medlemsavgiften på grund av detta.
Vid deltagande vid utflykterna gäller krav på anmälan och övriga avtalsvillkor enligt vad som anges under ”Torsdagsdyk” nedan.

För dykmedlemskap tecknade med fri utrustningshyra gäller följande:

 • Utrustning kan hyras när som helst under säsongen. Det finns ett begränsat antal utrustningar i olika storlekar och det är först till kvarn som gäller.
 • Max en bokning åt gången
 • Varje bokning kan vara max 36 timmar per tillfälle
 • Efter att bokningen gått ut gäller en karenstid om 12 timmar innan nästa bokning kan göras
 • Den utrustning som kan hyras avgiftsfritt är:
  Torrdräkt
  BCD
  Regulator
  max 2 st Flaskor
  Viktbälte
  Vikter
  Dykdator
  Kompass

Torsdagsdyk
Leverantören erbjuder möjligheten att delta på rabatterade utflykter, s.k. torsdagsdyk. Dessa erbjuds normalt under stora delar av sommarsäsongen. Preliminära datum finns tillgänliga på Leverantörens hemsida. Utflykterna erbjuds i mån av plats.

För att delta på utflykterna ska anmälan och betalning göras senast 24 timmar före utflyktens start. Vi rekommenderar dock att man anmäler sig så tidigt som möjligt och helst tre dagar före utflykten för att Leverantören ska ha möjlighet att planera utflykten.

Leverantören äger rätt att när som helst ändra tid, plats och omfattning för dessa utflykter. Torsdagsdyk kan även komma att ställas in på grund av väder, förhållanden på dykplatsen, tillgång på utbildad personal, för få anmälda eller andra orsaker. Om ett torsdagsdyk ställs in erligger det Leverantören att omgående informera anmälda deltagare om detta.

Om utflykten ställs in så återbetalas hela den betalda avgiften för utflykten. Ingen återbetalnings görs för torsdagsdyk bokade kostnadsfritt genom dykmedlemskap.

Ångerrätt
Som Konsument har du en lagstadgad ångerrätt när du handlar på internet. För att utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss om detta skriftligen eller muntligen inom 14 kalenderdagar efter det att produkten har levererats. Ditt meddelande anses ha lämnats den dag som det skickades. Om du utnyttjar din ångerrätt så är du skyldig att inom 14 kalenderdagar returnera produkten till oss i dess ursprungliga skick. Observera att du ansvarar för produkten fram till dess att den överlämnats till oss. Transporten sker på din risk.

Ångerrätten gäller inte dykmedlemskap eller kurser som påbörjats trots pågående ångerfrist, då dessa inte kan återlämnas.

Efter att du meddelat oss om att du önskar utnyttja din ångerrätt ska produkten returneras inom 14 dagar till följande adress:

Östersunds Dykskola
Blomstigen 43
834 32 Brunflo

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till leverantören debiteras en avgift om f n 250 kr inklusive moms plus faktiska fraktkostnader för att täcka våra transport- och administrationskostnader.

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Leverantören lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren angivna.

Äganderätt
Varorna förblir Leverantörens egendom tills dess att full betalning erlagts.

Avtalsändringar
Leverantören äger rätt att göra ändringar i dessa villkor. Förändringarna träder i kraft för nya beställningar när en ny beställning görs och för löpande avtal först 30 dagar efter att förändringarna publicerats på företagets hemsida eller Kunden lämnats muntlig eller skriftlig information om ändringen.

Det åligger kunden att löpande hålla sig informerad om de gällande allmänna villkoren.

Tvist
Tvister gällande tolkning eller tillämpning av avtalet och andra därmed sammanhängande rättsförhållande ska avgöras av allmän domstol.